Разпределението на задълженията в условията на съсобственост върху обекта - Триумф Консулт

by admin
5 години ago
1671 Views

Етажната собственост съчетава както собствеността върху самостоятелни обекти в дадена сграда, така и съсобствеността върху общите части, използвани от съсобствениците в тази сграда. Затова е важно да се направи ясно разпределение на задълженията, свързани с управлението и поддържането на общите части.

Задълженията включват покриването на неотложни и необходими ремонти и разходи за поддържане на общите части. Тези задължения са определени в Закона за управлението на етажната собственост (ЗУЕС), с промените в него, въведени пред юли 2011 г.

Задълженията за поддържане на общите части на етажната собственост и за заплащането на разходите по поддържането й не зависят от формата на управление на тази собственост, общо събрание или сдружение на съсобствениците.

Размер на задължението за поддържане на общите части от етажната собственост

Размерът на задължението за поддържането на общите части всеки съсобственик участва във вяка от тежестите върху общите части според дела, който има. Това се посочва в член 30, алинея 3 от ЗУЕС.

Разпределение на задълженията за управление и поддържане на общите части

Съсобствениците, както и обитателите на дадена сграда, разделят на общия брой съсобственици и обитатели текущите разходи, които се налагат за управлението и поддържането й. Тези разходи могат да включват:

  • консумативни материали;
  • възнагражденията на членовете на управителния орган на етажната собственост и на касиера;
  • разходите за потребление на ток, вода и др. в общите части;
  • абонаментна такса за асансьора, ако има такъв;
  • разходите за портиер и за охрана, ако има такива.

Разпределение на други задължения на съсобствениците на етажната собственост

След решение на управителния орган на етажната собственост съсобствениците са длъжни да заплащат и определени според дела им суми за следните цели:

  • вноски за фонд за ремонти и обновяване, в размер, който се определя от управителния орган –  тези вноски не трябва да бъдат по-малки от 1% от размера на основната работна заплата;
  • разходи за ремонти, които са станали необходими извън разходите за текущо поддържане на общите части;
  • други полезни разходи.

Включване на нови собственици в задълженията към общите части

При промяна на собствеността върху обект в общата етажна собственост новият съсобственик поема здължението на стария съсобственик в същия размер, определен от управителния орган според размера на дела му в общата етажна собственост.

Ако старият собственик не е погасил задължения, свързани с общата етажна собственост, новият съсобственик не се задължава да поеме тези задължения, тъй като те се отнасят за период преди настъпването на правото му на собственост върху обекта в сградата.

Разпределение на имуществените задължения на общата етажна собственост извън разходите за управлението и поддържането й

Всички съсобственици имат задължения към представителните органи на управление на етажната собственост. Те са длъжни да изпълняват решенията, които са взети законно от представителните органи. Размерът на задълженията е неограничен, а конкретният размер за всеки съсобственик се определя отново според дела му в общите части на етажната собственост. ЗУЕС не определя точно тази отговорност. Но според Закона за задълженията и договорите, член 121, при наличието на договореност между две и повече лица възниква солидарна отговорност по отношение на имуществените задължения.

Разпределяне на задълженията и отговорностите междъ съсобствениците при налагане на финансови санкции от държавни органи

При налагане на санкции върху етажната собственост отговорността на всеки съсобственик е съразмерна на дела, който има в общите части на собствеността. Няма ограничение за размера на тази отговорност. Отделните съсобственици нямат право да изразяват самостоятелно становище относно тези санкции или да ги обжалват като заинтересована страна пред съответните държавни органи.