Професионалният домоуправител е посредник с Топлофикация - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
669 Views

Ролята на домоуправителя по отношение на топлоподаването

Когато  наемете домоуправител, той играе ролята на посредник  при уреждане на отношенията с Топлофикация и фирмата за топлинно разпределение. Измерването на доставяната топлина става чрез абонатната станция на сградата.

Топлоразпределителната фирма сключва договор за разпределяне на топлинната енергия  с упълномощено лице – домоуправителя на сградата.

При отчитане на изразходваната топлоенергия той трябва да подсигури присъствието на абонатите от сградата и да  е компетентен по въпросите за  разпределението на топлинната енергия в сградата.

Останалите абонати  получават информация само за това как е разпределена топлинната енергия в сградата  и за сметката за своя имот.

При намерение за оспорване на нечие индивидуално разпределение на топлоенергия, професионалният домоуправител трябва да е уведомен, за да няма изненадващи промени в изравнителните сметки на останалите абонати.


Включване на етажната собственост към топлоподаването

За включване и спиране на топлоснабдяването и/ или горещото водоснабдяване в дадена сграда е нужно писменото съгласие на собствениците в нея.


Изолация на топлопроводите

Изолацията на хоризонталната разпределителна мрежа на отоплителната инсталация в сутерен би довело до намаляване на загубата на топлина.

Щранговете, които са вертикални, няма нужда да са изолирани, тъй като те отделят необходима за помещенията топлина.
Изолирането на топлопроводите за топла вода ще съхрани температурата на водата в тях и ще предотврати ненужното лятно затопляне на помещенията.

Собствениците на самостоятелин обекти в сградата извършват за своя сметка изолацията на вътрешните топлопроводи, понеже те не са общи части. Изолацията на топлопроводите е от особено значение при наличието на помпа, предизвикваща циркулацията на топлата вода.


Отчитане чрез общия топломер

Монтира се в абонатната станция на сгради, които са абонати на Топлофикация. Отчита  количеството топлинна енергия за период от време и се контролира от оторизирани лаборатории. Монтажът, поддържането и отчитането се осъществява  от служители на Топлофикация.

Топломерът има памет, чрез която се отчита изразходваната топлинна енергия към  00:00 часа на всяко 1-во число ежемесечно и данните се съхраняват за период от 1 година. Домоуправителят или упълномощено лице  може да присъства при замерването на изразходваната топлинна енергия.


Заплащане на отоплението на общите части в сградата

Собствениците заплащат в размер, съответстващ на техния дял от общите части. Сметките на самостоятелните обекти биха намалели, ако се свалят телата за отопление в общите части.


Заплащане на топлоенергията, която отдава сградната инсталация

Тя е променлива в замисимост от вида и големината на сградата, наличието на топлоизолация, типа строителство, броя неотоплявани апартаменти и др. Заплаща се от всички абонати съразмерно на дела им от общия отопляем обем по проекта.

Топлоразпределителната фирма сама посочва процента на топлинната енергия – от 10% до 30%,  която сградната инсталация отделя, в случай  че  Общото събрание не вземе решение за това.


Когато вентилаторите на радиаторите сочат нула

Дори и да поставите вентилите си на нула, вие оставате абонат на Топлофикация. Дължимото заплащане ще включва сума, съотвестваща на  дела ви от отоплението на общите части, и сумата за топлоенергия, която самата сградна топлофикационна инсталация отдава.

Дори и да свалите радиаторите, ще ви бъде начислявана сума за мощност, чията цена се определя от Постановление на Министерския съвет. Цената за мощност покрива постоянните разходи на енергийното дружество и възвръщаемост на капитала, определени за 1 м3 от пълния отопляем обем по проекта.

Отопляемият обем е постоянна величина и сума от отопляемия обем на жилището и съответния процент от общите части на сградата. Данните за него се посочват в абонатните молби на управителя за включване към Топлофикация.


Задължителни стъпки при смяна на фирмата за топлинно осчетоводяване

Професионалният домоуправител познава и съблюдава задължителните стъпки, които трябва да се предприемат при смяна на фирмата за топлинно осчетоводяване:

  • обсъждане и приемане на решение от Общото събрание на собствениците;
  • прекратява се договорът с фирмата, отговаряща за топлоразпределението, по ред, описан в него;
  • Общото събрание избира друга фирма за топлоразпределение, но работеща със същите топлоразпределители;
  • покриване на всички задължения по договорите с фирма, която е била отговорна за топлоразпределението и е обслужвала сградата до момента на вземане на решението за промяна.

Вижте новини по темата за въвеждането на нова система за топлинно счетоводство от Топлофикация София: