Правилник за вътрешния ред на етажната собственост - Триумф Консулт

by admin
5 години ago
4743 Views

Правилникът за вътрешния ред на етажната собственост съдържа нормите за отношения между собствениците в дадена сграда и грижите, които те трябва да полагат за тази собственост. Грижите включват не само общите усилия за поддържането на вътрешния ред в сградата, а също така и поддържането на общите части, както и на техническото оборудване, ако има такова.

Управителни органи за етажна собственост

 • Общо събрание
 • Управител, а за по-големи сгради управителен съвет
 • Контрольор, а за по-големи сгради контролен съвет

Решения, които може да приема общото събрание

 • Относно вътрешния ред и поддържането на всичко, което включва общата етажна собственост
 • Относно избора на членове и освобождаване на членове на управителния съвет, на коктрольора или контролния съвет, на касиера
 • Относно размера на паричните вноски, които всеки от собствениците дължи за поддържането на общите части и за покриване на разходите за управление
 • Относно определянето на годишния бюджет за сградата и одобряването на годишните отчети от управителния съвет или контролния съвет (управителя или контрольора)
 • Относно извършването на ремонтни дейности на етажната собственост, както и относно възлагането на дейности по поддържането на тази собственост на физически или юридически лица като ползването на услугите на професионален домоуправител

Честота на свикване на общото събрание

Общото събрание се свиква най-малко два пъти в годината.

Представляване на семействата/домакинствата в общите събрания и общите мероприятия

Семействата или домакинствата са длъжни да участват в общите събрания и общите мероприятия най-малко с един представител.

Правила при извършването на ремонтни дейности на етажната собственост

 • Всеки собственик е задължен да осигури достъп до своите помещения, когато се налага ремонтиране на общите части на сградата.
 • Когато се налагат дребни ремонти, дължащи се на употреба от даден собственик, или за отстраняване на повреди причинени от този собственик, той е длъжен да извърши тези ремонти за своя сметка.

Определяне на разходите за поддържането на етажната собственост

Определянето на разходите за поддържането на етажната собственост се извършва според Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост.

Тези разходи включват:

 • разходи за осветление
 • разходи за вода
 • разходи за поддържане на чистотата
 • разходи за отопление и др.

Освобождаване на собственици от вноски за дадени разходи

От вноски за поддържането на асансьор се освобождават семействата и домакинствата, които живеят на първия и втория етаж на сграда с асансьор.

Отдаване под наем на помещения, които се намират в общи части на сградата

Отдаването под наем на помещения, намиращи се в общите части, се извършва след решение от общото събрание. Приходите от наема на всяко отдадено под наем помещение се внасят в касата.

Действия, които нарушават вътрешния ред

Съгласно Правилника за управление на етажната собственост в периода от 22 часа до 8 часа сутринта и в периода от 14 до 16 часа не се допускат следните действия:

 • Шумен говор, свирене, пеене, използване на силно озвучително оборудване
 • Ремонтни и производствени дейности.

Други дейности, свързани с нарушаването на реда по управлението на етажната собственост са:

 • Съхраняването на строителни материали и леснозапалими вещества на стълбищните площадки и другите общи части от сградата.
 • Приютяването на бездомни животни във входовете и другите общи части на сградата.
 • Поставянето на фирми на фасадата на сградата или монтирането на антени или друго оборудване на покрива , ако тези фирми или оборудване могат да повредят тези общи части.