Поддръжката на общите части в етажната собственост е обща грижа - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
1668 Views

Понеже често става объркване за това какви са точно задълженията на собственици, наематели, обитатели на жилища що се отнася до поддържането на общите части, ще се опитаме да дадем по-конкретна информация. Всичко по въпроса е надлежно описано в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Закона за собствеността (ЗС).


Кои части законът определя като общи

Съгласно законът, общи части в етажната собственост са земята, върху която е построена сградата, основите, дворът, вътрешните и външните разпределителни и носещи стени, трегерите, колоните, стълбите, плочите, водосточните тръби, площадките, комините, покривите, външните входни врати, жилището на портиера т.е. всичко, което служи за общо ползване. Грижата за всички общи части се организира и контролира от домоуправителя.

В чл.6 ал.1 т.9 от ЗУЕС се изброява всичко, за което собствениците, ползвателите и наемателите трябва да плащат. Никой не е изключен от заплащане на разходите за общата етажна собственост и за поддръжка на общите части.Кои видове разходи са регламентирани от закона

Необходими разходи – правят се за запазване или възстановяване на общите части. Към тях спадат разходите за профилактика на асансьора, почистване на стълбищата, разходите за стълбищно осветление, за вода и др. Към тях могат да се добавят и разходите, които са направени за обезпечаването на техническата изправност на сградата, съоръженията и инсталациите в нея, с цел запазване здравето и безопасността на живеещите в нея. Сумата, която всеки заплаща е съгласно процента на притежаваните от него общи части.

Полезни разходи – това са разходите, направени за т.нар. „подобрения” на общите части. Към тях спадат подмяна на настилката на стълбищата, монтиране на нови парапети, слагане на нова дограма на прозорците на стълбищата, смяна на асансьора, саниране на фасадите, боядисване на вътрешната част на сградата и др. Дали да се правят този вид разходи решава Общото събрание на собствениците. За да влезе в сила решението, трябва да има квалифицирано мнозинство 2/3. Веднъж взето, решението на ОС трябва да се спазва от всички собственици, дори да не са били съгласни с него. В интерес на истината повечето от видовете полезни разходи не се правят, защото за тях се изискват повече средства, а и трудно се постига съгласие между собствениците.

Неотложни разходи – това са разходите за неща, които са възникнали извън при обстоятелства, независещи от собствениците на етажната собственост. Към тях спадат внезапна повреда на асансьора, ВиК инсталацията, ел. инсталацията, повреди причинени от природни бедствия и др. При тези случаи домоуправителят плаща с пари от „Фонд ремонт и обновяване”, но ако в него липсват средства, спешно се свиква ОС за разглеждане на въпроса и събиране на необходимите средства. Ако за неотложни ремонтни дейности не бъде свикано ОС, то заинтересованите лица може да уведомят кмета на общината или района, който издава заповед собствениците да осъществят ремонта. Ако заповедта не бъде изпълнена, ремонтът се извършва от кмета на общината или района, след което за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината.

Разходи направени от собственик – когато някой собственик извърши ремонт на общите части със собствени сили и средства. Разходите му се възстановяват с решение на ОС напълно или като му се прихванат от дължимите от него вноски съгласно чл.50 от ЗУЕС.

Така накратко описахме какво включва общата етажна собственост, както и случаите, при които собствениците на етажна собственост са задължени да участват в поддръжката на общите части, давайки необходимите средства за това.