Как се разпределят разходите и определят задължените лица в етажната собственост - Триумф Консулт

by admin
4 години ago
6553 Views

Разходите за поддържане на етажната собственост се определят според Закона за управление на етажната собственост. Тези разходи включват:

  • Разходи за необходими ремонти;
  • Разходи за неотложни ремонти;
  • Разходи за управление и поддържане на етажната собственост.

Този закон има допълнения, които определят по-точно естеството на всеки от тези типове разходи. Например определението на „разходи за управление и поддържане”, което до неотдавна се определяше като консумативни разходи, е разширено, като включва и разходите за възнагражденията на участниците в съответния орган на управление,  на касиера или на домоуправителя.

Разпределение на разходите между съсобствениците и ползвателите

Съгласно ЗУЕС всеки съсобственик е длъжен да участва в покриването на общите разходи за общата етажна собственост съгласно дела си. Освен съсобствениците, ползвателите на собственост в даден жилищен блок участват в покриването на разходите. Сумите се разделят на броя съсобственици и ползватели на собственост в дадения блок.

Разпределение на разходите при промяна на собствеността

Промяната на собствеността може да настъпи вследствие на възмездни разпоредителни сделки с обекти в етажната собственост или вследствие на наследяване, чрез завет или по закон. В такива случаи новите собственици поемат задълженията на предишните собственици. Новите собственици са длъжни да спазват както правилника за вътрешния ред в етажната собственост, така и задълженията по покриването на разходите за поддържането й. Ако обаче има задължения за участие в общите разходи, непокрити от предишните собственици, новите собственици нямат задължение да покрият тези задължения.

Разпределяне на разходите при заплащане на финансови санкции за етажната собственост

Когато на етажната собственост бъдат наложени финансови санкции от съответните държавни органи, покриването на тези санкции също се извършва от всички съсобственици, в съответствие с дяловете им в общите части. Няма ограничение за размера на отговорността на собствениците при покриване на санкции, наложени на етажната собственост.

Разпределение на разходите и имуществената отговорност на собственици на обекти в етажната собственост

В разпределянето на имуществената отговорност по отношение на даден обект в етажната собственост не се включват други собственици, ако:

  • Отговорността за обекта е до дела, който съответства на квотата, която има даденият собственик по отношение на общите части;
  • Не е уговорено друго разпределение за солидарна отговорност на собственика на обекта и други собственици.

Отговорност за разходите по поддържането на самостоятелен обект, към който имат достъп външни лица

Ако даден собственик упражнява професия, свързана с използване на самостоятелен обект, до който имат достъп външни лица, той е длъжен да заплаща част от разходите за управлението и поддържането на общите части в трикратен до петкратен размер на дела си, съгласно решението на общото събрание.

Отговорност за разходите по поддържането на общите части за собственици или ползватели, които отглеждат животни, които се извеждат

Собствениците или ползвателите на части от етажната собственост, които отглеждат домашни животни, заплащат дял от разходите за поддържане на общите части в размер като за още един собственик или обитател.

Носят ли отговорност за разходите по управлението и поддържането на етажната собственост собственици, които пребивават по-малко от 30 дни годишно в имотите си от тази собственост

Съгласно алинея 2, член 51 от ЗУЕС такива собственици не заплащат разходи за управление и поддържане. Добре е тези собственици да уведомят писмено управителния съвет за отсъствието си.