Какво трябва да знаем за общите части на сградата - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
3779 Views

Частите на сградата, определяни като „общи”, са част от етажната собственост

Всяка сграда в режим на етажна собственост включва помещения, които са притежавани от отделни собственици и общи части, които са ползвани от всички собственици.

В нотариалните актове на собствениците в сградата е упоменат какъв е процентът на идеалната част, притежаван от всеки един собственик на самостоятелно помещение, от частите на сградата, които са определяни като „общи”.

Идеалната част от общите части, падаща се на всеки отделен собственик от сградата, се изчислява при учредяването на етажната собственост. Тази идеална част е  съотношение между стойностите на отделните помещения, притежавани от собствениците. Само надстрояването на сградата оказва влияние върху размера на идеалните дялове от общите части.

Делът на собствениците в частите на сградата, определяни като „общи”, е показател за разходите по  поддържането, възстановяването и подобряването на общите части след решение на Общото събрание на собствениците.

Поддържката на общите части на сградата влиза в задълженията на домоуправителя, който организира всички дейности, свързани с достъпа, охраната, ремонта и поддръжката.


Общи части в сградата според естеството им

Това са онези части от сградата, без които тя не би могла да съществува като такава и които обслужват отделните – притежавани от собствениците – обекти.

Те са несамостоятелни части от сградата – могат да съществуват само като общи части в нея и тяхното предназначение не подлежи на промяна.


Общи части в сградата според предназначението им

Необходими са за съществуването й, но са създадени, за да обслужват собствениците на отделни обекти в нея.
Възможна е промяна в предназначението им.
Възможно е да станат самостоятелна собственост на някого от собствениците или на трети лица.


Списък на общите части на сграда с етажна собственост

Това са несамостоятелни части от нея – те не обслужват отделен самостоятелен обект  –  и могат да са притежание само на собствениците в сградата.

Части на сградата, които служат за общо ползване от отделните собственици според естеството си, предназначението си и решението на Общото събрание във връзка с управлението на етажната собственост:

  • земята под сградата и нейния двор;
  • външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени и основите;
  • трегерите, колоните, плочите и гредоредите;
  • стълбите и стълбищните площадки;
  • покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици и комините;
  • вратите към общи тавански и избени помещения и външните входни врати на сградата;
  • главните линии на различните видове инсталации, централните им уредби и водосточните тръби;
  • асансьорите;
  • жилището на портиера, помещението за детски колички, сушилнята, пералнята и др.

Права и задължения на собствениците и обитателите на сградата

Общите части се ползват от обитателите на  сградата според предназначението им, при условие че по този начин те не възпрепятстват тяхното ползване или на части от тях от останалите обитатели.

При необходимост от подобряване, ремонтни дейности или изменяне на общи части и самостоятелни обекти всеки обитател е задължен да осигури достъп в обитаваните от него помещения, за да  бъдат извършени.

Собственици на жилищни помещения в сградата не могат да извършват дейности, създаващи риск от възникване на безпокойство, по-голямо от обичайното, за останалите  й обитатели, освен ако  получат съгласието им на Общото събрание. Всеки съсобственик носи отговорност при нанасяне на вреди в етажната собственост.

Собственици  могат да извършват преустройства в свои помещения, при условие че не променят и не завземат пространство или част от него, което е предназначено за общо ползване от обитателите.

Собственици могат да извършват преустройства в свои помещения, само при условие че не причиняват вреда на товароносимостта и устойчивостта на строителната конструкция, не намаляват пожарната й безопасност и ползват общите части и своите помещения от сградата без непредвидени в следствие от дейността им рискове.

За поддръжката на общите части на сградата и управлението на етажната собственост ТРИУМФ КОНСУЛТ предлага услугата професионален домоуправител, за да сте сигурни че ще имате компетентна и отговорна грижа за общата собственост.