Какво решава общото събрание - Триумф Консулт

by admin
4 години ago
1143 Views

Общото събрание (ОС) се явява главният орган при управлението на етажната собственост (ЕС), а неговите решения са задължителни за собствениците, ползвателите и обитателите на ЕС.

Чрез неговите решения се регламентират, уреждат и привеждат в изпълнение действията, нужни за доброто функциониране на етажната собственост.

По време на заседанията си общото събрание взема различни решения.

Някои от тях са:

 • приемане, изменения и допълнения на правилник за вътрешния ред. Като такъв може да се ползва примерния издадено от Министерството на регионалното развитие – с решение на повече от 50 на сто от идеалните части (ИЧ) от общите части (ОЧ);
 • избор на домоуправител,  членове на УС (управител), както и касиер. Това става с решение на повече от 50 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • избор и освобождаване членове на КС (контрольор);
 • приемане на ГБ за приходите и разходите, както и одобряването на ГО, представени от съответните органи на ЕС – с решение повече от 50 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • определяне размера на вноските, които участниците в ЕС заплащат като разходи за управление и поддържане на ОЧ – с решение на повече от 50 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • определяне размера на вноските във фонд „Ремонт и обновяване“ – с решение на повече от 50 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • приемане проектен план за последващо извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в ОЧ на сградата, както и привеждането в изпълнение на предписанията в техническия паспорт на сградата или на други предписания, направена от съответните държавни органи – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • одобряване на средства за необходими, неотложни и полезни разходи, които са нужни за поддръжката и/или възстановяването на ОЧ, както и нужните разходи за прилагането на указанията в ТП на сградата – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • отдаване под наем или ползване на ОЧ. Това става с решение на не по-малко от 75 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • решаване дали да се поставят реклами или технически съоръжения върху сградата – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от ИЧ от ОЧ, но за срок не по-голям от 3 години;
 • решаване дали сградата да се направи достъпна за хора с увреждания – с решение на повече от 50 на сто от ИЧ на ОЧ;
 • определяне начина на използване на ОЧ и прилежащата им площ – с решение на повече от 50 на сто от ИЧ на ОЧ;
 • решение за присъединяване на сградата към топло, газо, водо, елктро снабдителни мрежи или за прекратяване на топло или газо снабдяване – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • решение за усвояване на средства от ЕС или държавния/общински бюджет за обновяване или основен ремонт на сградата – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от ИЧ на ОЧ;
 • промяна на предназначението на ОЧ, както и за техното пристрояване или надстрояване. Това става с решение сто 100 на сто от ИЧ от ОЧ.

Това в сбит преглед са по-голямата част от решенията, които може да вземе Общото събрание на етажната собственост, за да може да се осигури поддръжката на общите части на жилищната сграда.