Какво представлява „междусъседското“ право (neighbor law) - Триумф Консулт

by admin
5 години ago
3945 Views

Всеки, изпълняващ дължността  домоуправител, трябва да има юридически познания по казуси, засягащи управлението на етажната собственост. Ние от ТРИУМФ КОНСУЛТ ще разгледаме в поредица от статии различни правни норми, свързани с общата етажна собственост на жилищните сгради.

Междусъседското право регламентира отношенията между съседите. То е уредено съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), който е в сила от 2009 г. В текста на този закон са определени:

 • отношенията, които са свързани с управление на етажна собственост – поддържането и управлението на общите части;
 • задълженията и правата на собствениците и обитателите, които притежават или ползват самостоятелни обекти в тази собственост или части от такива обекти.

Междусъседското право включва задълженията на собствениците и обитателите във връзка с управление на етажна собственост и поддръжка на общи части:

 • плащане на парични вноски във фонда за ремонти и обновявания;
 • участие в общото събрание за приемане на план за ремонти и обновявания;
 • вписване в книгата на собствениците на животните от всеки собственик на животните, които отглежда в собствеността си;
 • предприемането на действия за учредяване на правото на строеж, надстрояване и други промени в общите части;
 • създаване на необходимите условия за достъп до етажната собственост на лица с увреждания, ако такива обитават тази собственост;
 • участие в общото събрание за решаване относно предприемане на действия за санкциониране на собственик или обитател, ако същите не спазват правилата за управление на етажна собственост, поддръжка на общи части и т.н.

Задълженията на всеки собственик или обитател се определят от правилника за вътрешния ред, приет за съответната етажна собственост.

Междусъседски отношения при притежание или ползване на съседни имоти

Всеки нов собственик встъпва в междусъседски отношения. Това са отношения със собствениците на съседните имоти. Те зависят от вида на собственост, напр. апартаменти в дадена сграда, съседни сгради, собственост в комплекс от затворен тип и др.

Особености на междусъседските отношения

 • ежедневност
 • неизбежност
 • възможности за възникване на спорове

Избягване и разрешаване на спорове при междусъседските отношения във връзка със съседни имоти

Споровете между съседи за определяне на междусъседско право могат да възникнат във връзка с границите между отделните имоти. Границите на имотите налагат ограниченията във вещните права върху имотите. За разрешаването на такива спорове е важно следното:

 • кадастрално отразяване на границите между имотите;
 • поставяне на разграничителни знаци, като например огради;
 • определяне на собствеността върху дървета, посадени на границите между два имота, и върху плодовете им;
 • определяне на отстоянието на отделните сгради или съоръжения в имотите.

Видове въздействия от съседни имоти, които трябва да се разрешават според междусъседското право

 • шумове, вибрации, миризми, изпарения, прах, излъчвания
 • запречване на гледка от съседния имот
 • запречване на достъпа до слънчева светлина
 • запречване на достъпа на свеж въздух
 • отглеждане на домашни любимци и животни, които пречат на съседите
 • вербален тормоз
 • достъп за обслужване на съседен имот и др.

Източници на информация за правата върху даден имот

Съгласно закона, лицата, притежаващи или използващи съседните имоти, са източници на информация за правата, които съществуват върху даден имот. При междусъседското право съседите са основни свидетели, удостоверяващи собствеността върху имота.

Случаи, в които съседите са свидетели, удостоверяващи собствеността върху имота

 • при принудително изпълнение, наложено за определен имот, за проверяване собствеността върху него
 • за съставяне на констативни нотариални актове, чрез разпит на трима свидетели, посочени от собственика, които трябва по възможност да са лица, притежаващи съседни имоти

Участие на съседите в наблюдението на имоти като част от междусъседското право

Съседите са свидетели както на собствеността на дадения имот, граничещ с техните имоти, както и на действията, извършвани спрямо него, като например кражби. Съседите са както наблюдатели, така и свидетели, които могат да помогнат на полицията да прекрати престъпни действия спрямо съседни имоти и да разкрие извършителите.