Какво включва общата етажна собственост - Триумф Консулт

by admin
5 години ago
3132 Views

Според Закона за собствеността (чл.38) при сгради, в които части от етажи или цели етажи биват притежавани от различни собственици, за  съсобствениците са общи:

 • земята, върху която се намира сградата;
 • основите и дворът;
 • вътрешните носещи стени, вътрешните разделителни стени между отделните части и външните стени;
 • гредоредите, колоните, плочите и трегерите;
 • асансьорът, площадките и стълбите;
 • стените между таванските и избените помещения на съсобствениците;
 • покривите и комините;
 • вратите към общи тавански и избени помещения и външните входни врати на сградата;
 • главните линии на инсталациите и централните им уредби, водосточните тръби;
 • помещението за портиера;
 • всичко, което по предначначение или поради естеството е в услуга  на общото ползване. Не е разрешено да се делят общите части.

Ако има такива части от сградата, които са в услуга само на някои от етажите или части от тях, възможно е да се уговори те да са общи само за ония лица, чиито помещения обслужват.

Управляването на частите, които са общи за сградите в комплекси от затворен тип може да се удостовери с писмен договор между инвеститора и собствениците на отделни обекти.

В този случай се прави заверка на подписите от нотариус. Инвеститорът  вписва този договор по партидата на всеки обект в Агенцията по вписванията.

Когато две или повече лица имат право на собственост  

 • Според Закона за собствеността частите на съсобственици се определят за равни, докато се докаже противното, и всеки съсобственик понася ползите и тежестите на общата собственост според размера на частта, която притежава.
 • Съсобствениците могат да използват общата собственост според нейното предназначение и по начин, който не възпрепятства другите съсобственици да я ползват според правата си. Когато общата собственост се ползва само от  отделни съсобственици, полага се обезщетение на останалите за пропуснатите ползи, считано от деня на искане, подадено писмено.

Общата собственост се използва и управлява според решението на съсобствениците, които са притежатели на повече от половината от общата собственост.

При невъзможност да бъде образувано мнозинство или в случай че взетото от мнозинството решение е вредоносно за общата собственост, районният съд решава въпроса, по искане на който и да е от съсобствениците и при нужда – назначава управител на собствеността, която е обща.

Може да се използват и услугите на професионален домоуправител, който най-компетентно и безпристрастно да се грижи за управлението на общата етажна собственост.

Как става ремонтът, обновлението и поддръжката на общите части

Общите части се поддържат от собствениците, ползвателите и обитателите на помещения в етажната собственост чрез ежемесечни вноски в размер, който е определен в правилника за вътрешен ред или с решение, взето от общото събрание.

С решение, взето от общото събрание на собствениците, може да се извършва преустрояване, ремонтни дейности, обновление и реконструиране на общите части или подмяната на общите инсталации и оборудване. За осъществяването на тези действия се отпускат парични средства от управителния съвет. Общото събрание приема разходите, които са направени и доказани със съответните документи. С предимство в този случай се извършват дейности, които биха привели сградата в съотвествие с указанията и мерките в нейния технически паспорт. Разходите за това биват разпределяни  между съсобствениците според размера на притежаваните от тях дялове от частите, които са общи в сградата.

Възможно е  някой съсобственик да извърши със собствени средства, материали и/или труд (за което не е необходимо решение на общото събрание) необходим ремонт на части, които са общи за сградата.  Направените от него разходи се възстановяват след разрешение на общото събрание или могат да се приспаднат от вноските, които той дължи към фонда за  ремонт и обновление, ако той представи документи, доказващи плащанията. Това е регламентирано в случаите, при които може да не заплащате за разходи на общата собственост. При положение, че не му бъдат възстановени разходите, този съсобственик е в правото си да предяви иск  срещу другите съсобственици.

Когато има необходимост от неотложен ремонт,  се отпускат средства от фонда  за ремонт и обновление с решение, взето от управителния съвет. При липса на достатъчно средства в него председателят на управителния съвет свиква общо събрание, на което се взема решение как ще се съберат средства, нужни за извършване на ремонта.

Когато това не се случи, управителният съвет или лицата, които са заинтересовани, уведомяват кмета на района или общината за посочените обстоятелства. В този случай, след извършване на проверка, кметът издава заповед, с която собствениците се задължават в определен срок да извършат ремонта. Възможно е тази заповед да се обжалва в административния съд.

Ако заповедта на кмета не е изпълнена или е налице предварително изпълнение по нея, кметът извършва неотложния ремонт. Тогава се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането според реда, утвърден в Гражданския процесуален кодекс, въз основа на кметската заповед и документите за извършени разходи.