Какви са правата и задълженията на домоуправителя - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
3391 Views

Домоуправителят е този, който трябва да отговаря за управлението и стопанисването на  етажната собственост, да знае какво е състоянието на общите части, как да разпределя дължимите от обитателите суми и към коя институция да се обърне при възникването на проблем.

Когато ползвате услугите на професионален домоуправител, той най-безпристрастно търси баланса при разминаване на интересите в етажната собственост, за да може съжителството да е безпроблемно и спокойно.

Права на домоуправителя

 • Извършва необходимото за прилагане в действие решенията на общото събрание (ОС);
 • Следи дали се спазва вътрешния ред и налага необходимите санкции (глоби), ако той бива нарушаван (напр. ако някой използва или завзема общи части в разрез с Правилника за вътрешния ред);
 • Получи информация от АГКК или от общината, в която се намира етажната собственост (ЕС), за площта на търговски обекти на територията на етажната собственост и придадените към тях складови помещения;
 • Ако собственик, ползвател или обитател на изпълни дадено решение на общото събрание, домоуправителят има право да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.
 • Според предоставената му от собствениците или съответните органи информация да определя идеалните части;
 • Да представя собствениците в етажната собственост пред съда за дейностите свързани с управлението на етажната собственост;
 • Съхранява протоколната книга, както и тези, в която се вписват приходите и разходите, кореспонденцията – вътрешна и външна, плановете на сградата, техническия паспорт на сградата и т.н.;
 • Представлява етажната собственост при възникване на отношения с органите на местната власт, както и с други правни субекти;
 • Взема средства от фонд „Ремонт и обновяване” при възникнали аварийни ситуации, които изискват незабавна намеса;
 • Предоставя информация за броя на вписаните кучета на съответната областна дирекция по безопасност на храните;
 • Съдейства между съседите при възникване на ситуации, при които някой е ощетен (например ако някой съсед наводни друг, то домоуправителя трябва да съдейства на наводнения да посети дома на този, който го наводнява, за да се види от къде идва проблема).

Задължения на домоуправителя

 • Привежда в изпълнение решенията взети от ОС;
 • Следи за спазването на вътрешния ред в етажната собственост, описан подробно в Правилник за вътрешния ред, прието от ОС;
 • Създава и поддържа книга на етажната собственост;
 • Изготвя годишен бюджет за управлението, ползването и поддържането на общите части на етажната собственост;
 • Съставя годишен план за извършени ремонти, преустройства, реконструкции в сградата, както и отчети за тяхното изпълнение;
 • Уведомява общинската администрация за своя избор като домоуправител и предостави данните си;
 • Уведомява своевременно собствениците, ползвателите и обитателите на етажната собственост при получаване на писмени уведомления от енергоразпределителните дружества, ВиК, Топлофикация и др., свързани с нормалното функциониране на етажната собственост;
 • Веднъж годишно свиква Общо събрание, на което да даде отчет за извършената работа, както и да се начертае план за дейностите през следващата година;
 • Определя размера на ежемесечните вноски, свързани с разходите за общата етажна собственост, които живеещите дължат съразмерно с дела си в общите части;
 • При избор на нов домоуправител предава с протокол съхраняваните документи, останалите парични средства, банкови карти (ако има такива), както и отчет за дейността си през изминалите 2 години от неговия мандат.