Какви разходи се заплащат за общата етажна собственост - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
1438 Views

Макар че задължението да се заплаща поддръжката на общата етажна собственост е в тежест на много хора, трябва да признаем, че всяка сграда се нуждае от домоуправител  и адекватно реакция в случаи на повреди, които възникват в общите части. Това ще даде възможност за комфортно съществуваве на всички обитатели на сградата.


Какво наричаме „етажна  собственост”

Какво накратко включва общата етажна собственост? Когато съществуват самостоятелни обекти – апартаменти, самостоятелни етажи, магазини, ателиета, гаражи и работилници, които са притежание на различни лица в една сграда, говорим за етажна собственост. Тя се състои от общи части и от отделно притежавани помещения.

При наличието в дадена сграда на повече от три самостоятелни обекта, принадлежащи на отделни собственици, можем да говорим за сграда с етажна собственост. Съсобственост възниква, когато се учреди етажна собственост, за която трябва да се направи избор на домоуправител.


Кои части в сградата се определят като общи части

Те не са самостоятелни обекти, а са елементи от сградата и не са в услуга на отделно жилище, работилница или магазин. Общите части  не могат да бъдат собственост на други, освен на тези, чиято собственост са отделните обекти.

Собствениците, които притежават отделни обекти в сградата, са същевременно съсобственици на частите, които са общи в сградата и трябва да се погрижат за управлението на етажната собственост.


Видове общи части

  • Общи части според естеството си са елементите на сградата, които обслужват отделните обекти според предназначението си.  Без тях тя не може да съществува като сграда. Предназначението им не може да се променя и нямат значение като самостоятелни обекти. Такива са: главните инсталации за вода и канализация, асансьорът, основите, покривът, външните стени и др.
  • Общи части според предназначението си са тези, които са в услуга на всички собственици и обитатели. Сградата може да съществува и без тях. Те могат да станат самостоятелна собственост на даден собственик или на трети лица. Възможно е предназначението им да се променя. Такива са: портиерското жилище, дворът, пералнята, сушилнята, помещението, предназначено за детски колички и др.

Необходими разходи за поддръжката на етажната собственост

  • Разходите за неотложния, текущия и основния ремонт са задължение, заплащано от собствениците и обитателите на сградата, която е с етажна собственост. Тук трябва да се добавят и разходите за:
  • обновяване, преустройство  и реконструкция на частите на сградата, които са общи;
  • подмяна на общи оборудване и инсталации с нови такива;
  • вноските по фонда за ремонт и обновяване;
  • поддържането и управляването на частите на сградата, които са общи (разходи за осветление, асансьор, почистване на входа и др).

Сумите се определят според размера на дела, който се притежава в частите, общи за сградата.
Разходите за тези части се определят съобразно общия брой на собствениците, обитателите и ползвателите – по равно.

Ако в търговския обект в дадена сграда има достъп през общия й вход, собствениците му внасят такса за поддържането й, която е в троен размер. Когато има отделен вход към търговския обект, собственикът му заплаща същата такса за поддръжка, каквато заплащат и останалите собственици в сградата.


Кога се внасят по-ниски такси за управляване и поддържане на сградата

При отсъствие на даден собственик на жилището му повече от тридесет календарни дни в годината, той има право да внася половин такса за времето, в което е отсъствал, ако уведоми писмено домоуправителя. Решението за отстъпката от таксата за месеца е на общото събрание. За останалото време се внася пълна такса.

Не се изсква вземането на решение от общото събрание, в случай че даден собственик не   ползва жилището си по-малко от тридесет календарни дни.


Действия при неплащане на общите разходи

Собствениците са задължени да плащат разноските по поддръжката на частите в сградата, които са общи, в размер и срок, определяни с решението на общото събрание. Когато е налице неизпълнение на задължението председателят на управителния съвет може да събере сумите, които се дължат, съобразно действието на Гражданския процесуален кодекс. Подобна е процедурата и спрямо наематели на общински жилища.