Искове между съсобственици на етажна собственост - Триумф Консулт

by admin
4 години ago
1194 Views

Представяме ви кратка юридическа справка относно възможностите за искове между съсобствениците на етажна собственост.

Видове съсобственост на имоти

Дялова съсобственост

При дялова собственост делът на всеки съсобственик е определен:

 • чрез завещание
 • от съда
 • по съгласие между съсобствениците

Бездялова собственост

При бездяловата собственост, пример за която е съсобствеността между съпрузи, нито един от съсобствениците няма конкретен дял от тази собственост.

Обем на правомощията на всеки съсобственик

Правомощията на всеки от съсобствениците се определят от съответния дял от тази собственост.

Уреждане на спорове между съсобственици

Уреждането на спорове между съсобственици се извършва чрез делба. По принцип за всяка собственост е установен принципът, че тя е делима. С делбата се постига ликвидиране на съсобствеността. След делбата всеки съсобственик придобива отделно право върху реални  части от общата съсобственост.

Неделима собственост

Изключенията от принципа за делимост на собствеността са следните:

 • неделимост на собствеността съгласно дадена правна норма, например когато при делба ще се получат обособени части, по-малки от размерите, посочени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 • неделимост на собствеността поради факта, че делбата ще доведе до физическото й унищожаване, например при съсобственост между животно
 • неделимост на собствеността поради факта, че тя е предназначена за общо ползване, например общи части от етажна собственост – площадки, стълби, покрив и др.

Искове между съсобственици

Съгласно член 30, алинея 3 от Закона за собствеността, всеки съсобственик има право на дял от ползването на съсобствеността. Този дял може да включва:

 • естествени плодове, органични и неорганични
 • граждански плодове: доходи като наеми, аренда и т.н.

Когато един от съсобствениците получава плодовете от ползването на съсобствеността, останалите съсобственици имат право да заведат иск за обезщетение, размерът на който е равен на стойността, съответстваща на дела на всеки съсобственик.

При завеждането на иск за съответния дял от естествени плодове, получавани от съсобствеността, съсобствениците могат да поискат делба на тези плодове. Но тези искове са облигационни: те се погасяват след изтичането на 5-годишен срок на давност, съгласно член 110 от ЗЗд. Освен това всеки съсобственик може да заведе иск за дела си от увеличената стойност на собствеността, ако тази съсобственост е имала прираст. Такъв установителен иск върху дела от общата собственост заедно с прираста й може да бъде заведен съгласно член 124, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс.


Иск за заплащане от съсобственик на съответната част от тежестите върху съсобствеността

Ако даден съсобственик дължи заплащане на своя дял от тежестите върху съсобствеността, останалите съсобственици могат да заведат срещу него иск съгласно член 30, алинея 3, предл. 2 от Закона за собствеността. Тези тежести включват:

 • необходимите разходи за поддържането на съсобствеността, за да може тя да съществува и да се запази в добро състояние
 • обикновените разходи за текущото поддържане на съсобствеността
 • данъците и таксите, дължими върху съсобствеността и разходите за общата етажна собственост

Иск срещу съсобственици в случай на подобрение на собствеността, извършено от съсобственик, със съгласието на останалите съсобственици

В случай че подобрението на съсобствеността от даден съсобственик е извършено със съгласието на останалите съсобственици, съсобственикът-подобрител може да отправи иск в размер, равен на направените от него разходи. При този случай може да се възстановят вложените от него средства чрез освобождаване от плащане на месечна такса за поддръжка на общите части. Това е един от случаите, описан в ЗУЕС, в които може да не се заплаща за разходи на общата собственост.


Иск срещу съсобственици в случай на подобрение на съсобствеността, извършено от съсобственик, въпреки тяхното изрично несъгласие

В случай на подобрения, извършени върху съсобствеността от съсобственик въпреки изричното несъгласие на останалите съсобственици, извършилият подобренията може да заведе иск срещу тези съсобственици съгласно правилото за неоснователно обогатяване, сугласно член 61, алинея 3 и член 69, алинея 1 от Закона за задълженията и договорите.

Размерът на сумата, за която може да бъде отправен искът, е равен на по-малката от следните суми:

 • сумата на вложените разходи
 • сумата, с която се е увеличила стойността на съсобствеността

Прочетете и какво предствалява междусъседското право в друга статия от нашата юридическа консултация.