Запознайте се със Закона за управление на етажната събственост - Триумф Консулт

by admin
5 години ago
4240 Views

Законът за управлене на етажната собственост е в действие от 01.05.2009 г.

Той регламентира не само правата и задълженията на собствениците на помещения в сгради с общи части, но и правата и задълженията на тези, които само ги ползват и/ или обитават.

Той урежда и отношенията, които възникват в резултат на  упражняване на управление на общите части на сградите.

Според този закон собствениците на помещения в сгради с общи части имат  право да ползват общите части според целта, за която са предназначени, и да вземат участие в управляването на етажната собственост.

Добре е да се знае, че при някои случаи ползвателите на помещения в сгради с етажна собственост не участват при вземане на решения. Това става:

 • когато се определя какви паричните постъпления трябва да влизат във фонда за ремонт и обновяване;
  когато се определя какви разходи ще се направят за подръжката на общите части;
 • когато общите  участъци на сградата се отдават под наем или  се дават за  безвъзмездно ползване;
 • когато се вземат решения за обновяване на сградата;
 • когато се извършват действия по подготовка на създаване на право за ползване, строеж, надстроявен, пристрояване или промяна на целта на ползването на общите части;
 • когато сградата се присъединява към мрежата за снабдяване с топлина и газ или когато се прекратява снабдяването с топлина и газ в етажната собственост.

При наличието на разногласия между собственика и ползвателя,  собственикът участва в гласуването на общите събрания.

Обитателите имат право да използват общите части на сградата само според целта им за ползване и да участват в управляването на етажната собственост със съвещателен глас.

Какви са задължения на собствениците в сгради с общи части за ползване

 • Те не бива да пречат да се ползват общите участъци на сградата и с действията си да им причиняват вреди.
 • Не трябва да завземат общите части.
 • Не трябва да създават безпокойство (включително и с отглеждането на животни в собствеността си).
 • Не им се разрешава да извършват такива дейности в собствеността си, с които да предизвикват промяна в общите пространства за ползване.
 • Не се разрешава накърняването на добрите нрави.
 • Задължени са да изпълняват решенията на управленските органи.
 • Трябва да заплащат разходи за общата етажна собственост – обновяване, преустройство, реконструкция и ремонт на общите части, за подмяната на общите инсталации и оборудване и вноските за фонда, предназначен за ремонтни дейности и обновяване.
 • Трябва да спазват хигиенните и санитарните норми.
 • Трябва да осигуряват достъп до собствеността си за целите на проучвателни, проектни, строителни и монтажни работи при извършване на обновяване, преустройство,  реконструкция  и ремонт на общите части.
 • В случаи на ползване  на общите части трябва да се съобразяват с правилника за вътрешния  ред.

Предназначение на книгата на етажната собственост

Във всяка сграда или вход трябва да бъде създадена, съхранявана и поддържана  такава книга. В нея се вписват:

 • предназначението на самостоятелния обект и застроената площ;
 • имената на собственика или ползвателя, а ако те са едноличен търговец или юридическо лице – наименованието, единен идентификационен номер (ЕИК) или БУЛСТАТ;
 • имената на членовета на домакинството, които живеят със собственика и/или ползвателя и времето, през което не ползват самостоятелния обект; имената на обитателите, които временно пребивават в обекта повече от тридесет дни, датата,  на която са  вписани, и датата, на която са отписани;
 • правата и задълженията при управляването на общите участъци от  сградата, уговорени между собственика и ползвателя;
 • отглежданите при домащни условия  животни, които се извеждат на обществени места, а за кучетата е необходим и номерът на ветеринарномедицинския паспорт.

Как става управляването на етажната собственост

То се осъществява чрез общото събрание с управителен съвет, избиран за срок от две годин, и/или сдружение на собствениците, което е отговорно за усвояването на средства от финансови източници.

Управителният съвет е с представителна власт и е отговорен за изпълненията на решенията на общото събрание и съхраняването на документацията.

Общо събрание избира контролен съвет на всеки две години. То се свиква:

 • поне веднъж годишно от управителния съвет;
 • с искане в писмен вид от страна на собственици, които са с 20% идеални части (дяла) от общите части на сградата;
 • в неотложни случаи или ако е изминала повече от 1 година от последното общо събрание – от името на всеки собственик или ползвател;
 • в разстояние на 6 месеца от възникването на нова етажна собственост по инициатива на собственици, които са с минимум 20% дял от общите части.

За провеждането му се води протокол.

Съвместно общо събрание се организира за решаване на въпроси, които са свързани с общите части на две или повече сгради.