Заплащане на разходите за поддръжка на общите части при смяна на собствеността - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
1423 Views

Всеки собственик на обект в етажната собственост е свободен да продаде собствеността си на друго лице. В такъв случай задълженията, свързани с  поддържането и управлението на етажната собственост, се поемат от новия собственик.

Важно! Когато нов собственик предстои да придобие имот в дадена етажна собственост, е добре той да провери всички задължения относно обекта.

Проверката трябва да включи не само задълженията към доставчиците на вода, ток и т.н., но и задълженията за неплатени разходи за общата етажната собственост. В някои страни на бъдещите собственици дори се издават официални удостоверения за наличието или липсата на гореизброените задължения.


Отношения по заплащане на разходи за общата собственост за нови собственици, придобили имоти чрез възмездни разпоредителни сделки или чрез наследяване

Нови съсобственици, придобили имоти в етажната собственост чрез възмездни разпоредителни сделки или чрез наследяване, задължително поемат задълженията на старите собственици. Те поемат всички задължения по отношение на новопридобитите имоти, които са определени от управителния съвет на етажната собственост.

Новите собственици не наследяват задължения за покриване на общи разходи, които не са били покрити от бившите собственици през предходни периоди.


Отношения по заплащане на разходи при прехвърляне на собственост на обект, който е управляван от сдружение в етажната собственост

Съгласно член 30, алинея 1 от Закона за управлението на етажната собственост (ЗУЕС), трябва да се осъществи пълно правоприемство между старите и новите собственици. Това правоприемство включва и всички задължения, включително задълженията по заплащане на разходите.

Управителният съвет на етажната собственост, чрез упълномощеният от него домоуправител, може да изиска от новите собственици да покрият неизплатените от бившите собственици дължими вноски.

Както е посочено в образеца за споразумение, който се използва при учредяване на сдружение, при продажбата на обект продавачът е длъжен да предаде всичките си задължения на купувача. Това предаване включва предаването на новия собственик на членството в общото събрание на етажната собственост.


Кога новият собственик може да бъде освободен от покриване на неизплатените задължения на предишния собственик

Предаването на задълженията от стария на новия собственик може да бъде уредено и писмено, чрез подписване на двустранен протокол. В него могат да се посочат конкретните задължения, които новият собственик поема.

Ако обаче дадено задължеиние бъде пропуснато в протокола, това не означава, че новият собственик автоматично ще бъде освободен от плащането на това задължение. Новият собственик трябва да поиска в протокола да бъде включена клауза, според която старият собственик ще дължи обезщетение на новия, ако се окаже, че освен изброените в протокола задължения се окажат и други, непокрити задължения към етажната собственост.


Покриване на задълженията към сдружение

Покриването на задълженията към сдружение може да включи покриването на стари задължения, които са възникнали преди момента на прехвърляне на собствеността. Сдружението може да реши да търси покриването на такива задължения не само от стария, но и от новия собственик.