Данък върху недвижим имот и такса за битови отпадъци - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
1861 Views

Местните данъци и такси, част от които са данъците върху недвижими имоти и таксите за битови отпадъци, са обслужвани от общинската администрация.

 
Задълженията за внасяне на тези данъци и такси възникват със започването на всяка данъчна година. Ежегодно се определят срокове за доброволно внасяне на задълженията към общинския бюджет.


Подаване на данъчна декларация

За данъка върху недвижимите имоти няма нужда всяка година да подавате данъчна декларация. Подаването се осъществява в двумесечен срок след построяване или придобиване на конкретния имот. При придобиване по наследство на имот е предвиден шестмесечен срок. Нужда от подаване на нова декларация има, единствено ако описаните обстоятелства се променят.Връзка между общината и задълженото лице

При задължения за данъци върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци обвързването между общината, където се плаща и задълженото лице се осъществява въз основа на местонахождението на имота.


Определяне на задълженията

 • Определянето на задълженията става на база на данъчната основа.
 • По отношение на таксата за битови отпадъци съществува и друг начин – според броя на ползваните съдове за отпадъци.
 • Определянето на данъчна основа се извършва за всеки отделен обект от приходната администрация. При жилищните имоти и тези, които са собственост на граждани, данъчната оценка е тази база. При нежилищните имоти на предприятия е възможно тя да бъде данъчната оценка или пък отчетната имотна стойност (приема се по-високата стойност).

Управлението на имоти е персонална отговорност. Ако лицето със задължения е недееспособно, размерите на задълженията се съобщават на негов законен представител.Срокове за плащане на данъци за недвижими имоти

Данъкът може да се плати на две вноски (равни), като сроковете за това са:

 • между 01.03 и 30.06
 • до 30.10 през годината, за която сте задължени

На платилите за цялата година между 01.03 и 30.04 се прави отстъпка от пет процента.


Ред за заплащане на такси за битови отпадъци

Редът се определя от съответния общински съвет. Длъжниците биват уведомявани за съответния период и за срокове за плащане. Възможно е таксата да бъде платена на различен брой вноски. Това зависи от приетото решение за конкретната община. Обикновено плащанията се приемат на две, три или четири равни по размер вноски.

 
Повече подробности за плащането на таксите за битови отпадъци и данъците за недвижими имоти може да прочетете в ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси).Начини на плащане

Съществуват няколко начина да платите данъците за недвижими имоти и таксата за битови отпадъци:

 • Електронно плащане, което не изисква да посещавате банков клон или паричен салон;
 • Плащане в паричен салон;
 • Плащане в банков клон.

Данни в платежния документ

Ако извършвате безкасово плащане с платежен документ, трябва да бъдат попълнени определени реквизити в документа, за да не възникнат грешки и да няма риск задължението да не се отчете като платено в общинската информационна система.

 • Отбелязва се място и дата на плащане.
 • Лицето, което извършва плащането.
 • Общината, към която се извършва плащането.
 • Банка и банкова сметка.
 • Дължима сума.
 • Вид на задължението.
 • Кодът за (посочен е под всеки имот в съобщението от общината за задължението).
 • Партиден номер на имота (посочен е в съобщението от общината).
 • Времевият период, за който се плаща.

Ако са ви нужни повече подробности относно заплащането на данъци за недвижими имоти и такса битови отпадъци, може вие или вашия домоуправител да се обърне към общинската администрацияспоред местонахождението на недвижимия имот, за който имате задължения.