В кои случаи може да не заплащате за разходи на общата собственост - Триумф консулт

by admin
2 години ago
449 Views

Необходими  ли са правилата

Притежаването на обща собственост с други собственици често пъти е свързано повече с тежести при споделянето на отговорността за поддръжката на етажната собственост, отколкото с облаги. Но не бива да изключваме факта, че солидарността между съсобствениците е необходима и трябва да е законово установена, щом са избрали да съжителстват в една сграда, която постоянно се нуждае от правилно стопанисване, управление и поддръжка на общите части.

Би трябвало да сме по-спокойни, че съществуват  установени правила чрез Закона за собственосттаи Закона за управление на етажната собственост, защото така по-лесно и по-удобно се управлява общата собственост, като значително се намаляват споровете и конфликтите между съседи. Там където добрата воля не действа, се налага намесата на закона.

Кога общата собственост е неизбежна

Законът за собствеността регламентира в кои случаи можем да говорим за „обща етажна собственост”. Според него обща етажна собственост е налична при сгради, при които части от етажи или цели етажи са притежание на различни собсвеници. Добре е да се знае, че общите части не могат да се делят.

учаи можем да говорим за „обща етажна собственост”. Според него обща етажна собственост е налична при сгради, при които части от етажи или цели етажи са притежание на различни собсвеници. Добре е да се знае, че общите части не могат да се делят.

В закона са изброени елементите на общата собственост в такива сгради. Той гласи, че това е всичко, което според предназначението си или естеството си е в услуга на общото ползване. Такива елементи на сградата с обща етажна собственост са :

  • основите, дворът и земята, върху която е изградена сградата;
  • гредоредите, колоните, трегерите и плочите;
  • вътрешните носещи стени, външните стени, вътрешните разделителни стени межу отделните части и стените между избените и таванските помещения на отделните собственици;
  • асансьорите,стълбищата и площадките;
  • вратите към общи избени и тавански помещения и външните входни врати;
  • комините и покривите;
  • главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, водосточните тръби;
  • помещението за портиера и др.

Възможни облекчения при плащане на разходи

Законът за управление на етажната собственост регламентира случаите, в които собствениците, ползвателите и обитателита на сграда с етажна собственост дължат суми за поддръжката и управлението й. Той посочва и случаите, при които могат да се ползват облекчения от задължените лица.

На законово установено облекчение има право съсобственик, който често отсъства и повече от тридесет календарни дни не обитава жилището си. В този случай той има правото да заплаща половин месечна такса за поддръжка на общата собственост за периода на отсъствието си, ако е уведомил писмено домоуправителя. Окончателно решение за правото на отстъпка от месечната такса в този случай се взема от общото събрание.

Когато съсобственик не пребивава в жилището си за по-малко от тридесет календарни дни, той е в правото си да не заплаща месечна такса за разходите, които се заплащат за общата етажна собственост. При този случай няма нужда от разрешение на общото събрание.

Друго облекчение касае децата, които не се навършили 6-годишна възраст. За тях не се заплаща месечна такса за управление и поддръжка на общите части в сградата.

Законово установено облекчение се полага на съсобственик, който със собствени средства и/ или труд е извършил необходимите ремонтни дейности на обща част от сградата. В този случай общото събрание решава дали да му приспадне доказаните разходи от бъдещите му месечни вноски или те да бъдат възстановени от фонда за ремонти и обновление на общите части от сградата.

Живеещите до третия етаж в сгради с обща собственост са в правото си да се освободят от месечна такса за поддържането му. Това право важи и за тези съсобственици, които не могат да ползват асансьора поради повреда или когато той не спира на етажа им поради някаква причина.

Ако достъпът към търговски обект е с отделен вход в дадена сграда, собственикът му заплаща същата месечна такса, каквато плащат и останалите съсобственици, а не в троен размер, каквато е таксата му за ползването на общия вход.