В кои случаи може да не заплащате за разходи на общата собственост - Триумф Консулт

by admin
5 години ago
1794 Views

Необходими  ли са правилата

Притежаването на обща собственост с други собственици често пъти е свързано повече с тежести при споделянето на отговорността за поддръжката на етажната собственост, отколкото с облаги. Но не бива да изключваме факта, че солидарността между съсобствениците е необходима и трябва да е законово установена, щом са избрали да съжителстват в една сграда, която постоянно се нуждае от правилно стопанисване, управление и поддръжка на общите части.

Би трябвало да сме по-спокойни, че съществуват  установени правила чрез Закона за собственосттаи Закона за управление на етажната собственост, защото така по-лесно и по-удобно се управлява общата собственост, като значително се намаляват споровете и конфликтите между съседи. Там където добрата воля не действа, се налага намесата на закона.

Кога общата собственост е неизбежна

Законът за собствеността регламентира в кои случаи можем да говорим за „обща етажна собственост”. Според него обща етажна собственост е налична при сгради, при които части от етажи или цели етажи са притежание на различни собсвеници. Добре е да се знае, че общите части не могат да се делят.

учаи можем да говорим за „обща етажна собственост”. Според него обща етажна собственост е налична при сгради, при които части от етажи или цели етажи са притежание на различни собсвеници. Добре е да се знае, че общите части не могат да се делят.

В закона са изброени елементите на общата собственост в такива сгради. Той гласи, че това е всичко, което според предназначението си или естеството си е в услуга на общото ползване. Такива елементи на сградата с обща етажна собственост са :

  • основите, дворът и земята, върху която е изградена сградата;
  • гредоредите, колоните, трегерите и плочите;
  • вътрешните носещи стени, външните стени, вътрешните разделителни стени межу отделните части и стените между избените и таванските помещения на отделните собственици;
  • асансьорите,стълбищата и площадките;
  • вратите към общи избени и тавански помещения и външните входни врати;
  • комините и покривите;
  • главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, водосточните тръби;
  • помещението за портиера и др.

Възможни облекчения при плащане на разходи

Законът за управление на етажната собственост регламентира случаите, в които собствениците, ползвателите и обитателита на сграда с етажна собственост дължат суми за поддръжката и управлението й. Той посочва и случаите, при които могат да се ползват облекчения от задължените лица.

На законово установено облекчение има право съсобственик, който често отсъства и повече от тридесет календарни дни не обитава жилището си. В този случай той има правото да заплаща половин месечна такса за поддръжка на общата собственост за периода на отсъствието си, ако е уведомил писмено домоуправителя. Окончателно решение за правото на отстъпка от месечната такса в този случай се взема от общото събрание.

Когато съсобственик не пребивава в жилището си за по-малко от тридесет календарни дни, той е в правото си да не заплаща месечна такса за режийните разходи, които се заплащат за общата етажна собственост – ел. енерфия, асансьорна поддръжка, почистване и консумативи. При този случай няма нужда от разрешение на общото събрание.

Друго облекчение касае децата, които не се навършили 6-годишна възраст. За тях не се заплаща месечна такса за управление и поддръжка на общите части в сградата.

Законово установено облекчение се полага на съсобственик, който със собствени средства и/ или труд е извършил необходимите ремонтни дейности на обща част от сградата. В този случай общото събрание решава дали да му приспадне доказаните разходи от бъдещите му месечни вноски или те да бъдат възстановени от фонда за ремонти и обновление на общите части от сградата.

Живеещите до третия етаж в сгради с обща собственост са в правото си да се освободят от месечна такса за поддържането му с решение на общото събрание. Това право важи и за тези съсобственици, които не могат да ползват асансьора поради повреда или когато той не спира на етажа им поради някаква причина.