Въпроси за управлението на етажната собственост - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
1225 Views

Как се управляват общите части на сградата с етажна собственост?

Управляват се на принципа на самоуправлението – чрез него се съгласуват правата и задълженията на отделните собственици и се преодоляват противоречия.

Общото събрание на собствениците и избраният от него Управителен съвет, избиран за срок от 2 години, извършват наблюдение по изпълнението на задълженията на обитателите на сградата. При повече от 15 самостоятелни обекта в дадена сграда Общото събрание на собствениците може да избере Надзорен съвет с 3-годишен мандат, съставен от минимум 3-ма души.

Тъй като Общото събрание е единствено възможна форма за вземане на решения, в него могат да участват и наемателите на помещения, когато се засягат имуществените им интереси и реда в сградата.

Правилникът за реда в сградата, приет от Общото събрание на собствениците и наемателите в нея, е със задължителен характер за всичките й обитатели и подсигурява безконфликтното им съжителство.


Как се разпределят общите разходи?

Общото събрание на собствениците и обитателите трябва да приеме ежегодно до края на месец януари бюджет за приходи и разходи по поддържането на частите на сградата, определяни като „общи”.

В приходната част на бюджета се съдържа информация за източници на финансови средства (парични вноски от обитателите, наеми на дадени под наем общи помещения).

В разходната част се предвиждат разходите по поддръжката (електрическа енергия, вода и др.) и ремонтите на общите части.

Важно! Приходите от вноските по поддръжката и почистването, за асансьор и отглеждане на куче се приемат от Общото събрание на собствениците и обитателите. Приходите от наеми и разходите за ремонт на общи части подлежат на приемане от Общото събрание на собствениците.

Правилникът за вътрешния ред на сградата трябва подробно да описва реда за съставянето на бюджета и неговото изразходване.


Какви са задълженията на управляващите етажната собственост?

За да знае домоуправителят с какви средства разполага общата каса, касиерът води книга за приходите и разходите: всеки разход трябва да е придружен от фактура, разписка, квитанция или договор, а за всеки приход се издава приходен касов ордер.

Работата по дребни поправки на общите части на сградата се приема с протокол от независима комисия, избрана от Общото събрание.

Домуправителят/ управителният съвет извършват отчет за дейността си пред Общото събрание. В правото си да извършат проверка на общата каса са Надзорният съвет или лица, определени от Общото събрание, а резултатите се представят пред Общото събрание.


Какви решения подлежат на обсъждане и вземане от Общото събрание на собствениците и обитателите на сградата?

При нужда от портиер. Общото събрание решава каква сума ще се събира за заплата на портиера. Тази сума и сумата за почистване на общи части на сградата се поделя поравно на броя на обитателите на сградата. От месечните вноски са освободени децата, които са под 3-годишна възраст, и пребиваващите за по-малко от 30 дена лица.

При нужда от хигиенист. Когато има събрани средства, управителят възлага поддържането на чистотата на общите части (двор и паркинг) на определено лице. При наличието на офиси в сградата, очаква се стопанисващите ги лица да заплащат на домоуправителя вноска в петорен размер за поддръжката на частите, определяни като „общи”.

Собствениците на магазини, ресторанти, производствени предприятия поемат такава част от разходите за поддръжката на общите части, каквато съотвества на техния идеален дял от частите, определяни като „общи”.

При нужда от асансьор. Домоуправителят сключва договор с фирма, отговорна за поддържането и ремонтирането на асансьора. Съгласно договора се заплаща абонаментна такса. За всеки асансьор трябва да са подсигурени дневник, ревизионна книга и техническо досие. Фирмата, която го обслужва, е длъжна да постави на видни места предупредителни знаци и надписи.

Важно! Машинното отделение на асансьора трябва да бъде заключено!

По-подробна информация, касаеща управлението на общата етажна собственост, ще намерите в електронния „Наръчник на домоуправителя”.