Взаимоотношения на професионалния домоуправител с общинската администрация - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
776 Views

Представяме ви кратка юридическа справка, свързана с взаимоотношения на професионалния домоуправител с общинската администрация, които са важна част от неговите ангажименти, свързани с управлението на етажната собственост.

Непосредствено засегнати и заинтересовани страни при промяна на градоустройството

Управителят на етажна собственост е длъжен да е запознат с плана на общинската администрация, когато се одобряват устройствени схеми и техни изменения. Той трябва да получи съобщение с обратна разписка от администрацията, в което би трябвало  да е упоменато как, до кого и чрез кого се подават възражения и жалби по проекта на плана : първо – до общинската администрация, при отхвърлянето им – подава се жалба до Софийския градски съд с номер на заповедта, одобряваща плана, и тя трябва да е адресирана до него чрез районната администрация, обявила разработката.

За заинтересовани страни се считат:

 • имотите, които са обект на плана;
 • съседни имоти при свързано застрояване;
 • съседни имоти през улица;
 • съседни имоти на този, чието променено предназначение е предмет на плана;
 • имоти в хигиенно-защитни зони, включени в предвиденото по плана застрояване.

Важно! Ако обхватът на плана за застрояване обхваща над 3 квартала, администрацията не съобщава на управителя, а в „Държавен вестник” и на видно място в общината. Професионалният домоуправител е длъжен веднага да уведоми собствениците на сградата с етажната собсвеност. Той е в правото си да поиска от администрацията обяснения по предвижданията в новия план и за начина, по който  той засяга етажната собственост.


Лица, които се уведомяват за издадените разрешения за строеж:

 • При строеж на нова сграда, пристрояване или надстрояване на съществуваща сграда – разрешение или отказ на такова разрешение се съобщава срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на домоуправителя, възложителя, собствениците и лицата с право на строеж и с право на ползване.
 • При преустройване на жилище или на част от него в офис, лекарски кабинет или магазин – разрешението за строеж се съобщава срещу подпис с обратна разписка на  съседите на пристроявания обект и на управителя на етажната собственост; при наличието на възможност за масов достъп на външини лица и повишено замърсяване, биват уведомявани и собствениците на съседните поземлени имоти.
 • При необходимост от текущ ремонт без промяна на конструкцията на сградата – не е задължително искането на разрешение от Общото събрание и не е необходимо разрешение за строеж от архитекта на района.

Стъпки, които трябва да се извършат при намерение за преустройство на жилищна площ в сграда с етажна собственост

В случай че даден обитател на жилище в сграда с етажна собственост иска да преустрои жилището си, за да удовлетвори жилищните си нужди или да го превърне в офис, магазин или лекарски кабинет, той трябва да разполага с одобрен проект и с разрешение за строеж. Освен това се изисква нотариално заверено съгласие от съседите, обитаващи съседни на този апартаменти.

Важно! Допълнително се изисква и съгласието на Общото събрание на собствениците, когато апартаментът, който подлежи на преустройство, не се намира нито на първия, нито на полуподземния етаж и се предвижда самостоятелен вход откъм улицата или дворното място. В този случай инвеститорът трябва да представи на собствениците проекта за преустройство.


При намерение за остъкляване на тераса

Желаещите да остъклят терасата си подават молба до районната администрация, към която е прикрепено конструктивно становище на инженер-конструктор, съдържащо указания как да се извърши остъкляването й. Разрешение за строеж се издва от главния архитект на района, който може и да откаже издаването му или да поиска изработка на инвестиционен проект за тераса, разположена към първостепенна улична мрежа (скоростна градска магистрала, главна улица, районна артерия).


При намерение за поставяне на реклама върху фасада или покрив на сградата с етажна собственост е необходимо:

 • решение на Общото събрание на собствениците;
 • наличието на одобрен проект от Дирекция „Архитектура и градоустройство” ;
 • договор за наем с етажната собственост;
 • разрешение за поставянето на рекламата от главния архитект на Столична община;
 • ако рекламат е светеща или се осветява – одобрение на конструктивната и електрическата инсталации.

Познаването на законовите изисквания, свързани с управлението на общите части на сградата,също и взаимоотношенията с общинската администрация са част от важните компетенции и задължения на  домоуправителя.