Взаимоотношения на домоуправителя със „Софийска вода” АД - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
1324 Views

Стопансване на главния водомер и индивидуалните водомери в сградата с етажна собственост

Главните (общите) водомери измерват количеството вода, постъпило в сградата. Монтажът и стопанисването им е задължение на „Софийска вода” АД. Разположени са на сградните водопроводни отклонения (водопроводни тръби, свързващи уличния водопровод със сградната водопроводна инсталация).

Индивидуалните водомери измерват количеството вода, постъпило в отделните обекти на сградата. Монтирани са във всеки един от тях. Всеки собственик на самостоятелан обект в сградата носи отговорност за монтирането, поддържането и изправността на уреда.Правилно измерване на индивидуалното потребление на вода

Задължение на домоуправителя е да декларира броя на обитаващите сградата пред „Софийски вода” АД.

Сумата за потреблението на вода съответства на количеството изконсумирана вода, отчетено от всички водомери в самостоятелния обект – главния водомер и отчетите на индивидуалните водомери.

Разликата в отчетената сума на главния водомер и индивидуалните водомери се разпределя между абонатите. Това означава, че ако някой от сградата краде вода, изразходеното количество се заплаща от всички живеещи.


Измерване на общите нужди от вода в дадена сграда

Общите нужди от вода в дадена сграда съставляват разликата между отчетеното количество изразходвана вода според главния водомер и сбора от количеството изконсумирана вода според индивидуалните водомери за даден период от време.


При липса или повреда на индивидуални водомери в сградата

Общото събрание на собствениците гласува процент за разпределение на общите нужди от питейна вода по индивидуалните партиди според броя на обитателите в сградата. В резултат на това то може да вземе решение за договаряне със „Софийска вода” АД какви количества питейна вода да бъдат разпределени по индивидуалните сметки на собствениците или обитателите в сградата.

Важно! В края на всеки месец домоуправителят трябва да уведомява „Софийска вода” АД за броя обитатели в жилищата без водомери или с повредени уреди.


При възникване на задлъжнялост на жилищния блок

При липса на индивидуални водомери в сградата цялата етажна собственост става клиент на „Софийска вода” АД. Домоуправителят подписва договор, регламентиращ предоставянето на услугите водоснабдяване, пречистване и канализация.

Общото събрание на собствениците упълномощава лице (касиер), което е отговорно за събирането на сумите за изконсумираната питейна вода и за плащането на сметките на блока в касите на „Софийски вода” АД в определения срок. Според закона, всеки собственик е отговорен за заплащането на сметката си за изразходвана вода в размер, определен от одобрена от Общото събрание схема.Условия, предхождащи откриването на индивидуални партиди за плащане на изразходваната вода

Общото събрание одобрява с протокол схема за разсрочено плащане на стари сметки, за да се изчистят непогасени задължения към „Софийска вода” АД.

Решение на Общото събрание с протокол за откриване на индивидуални партиди: посочва се процентът от разхода на общия водомер, който ще се разпределя по индивидуалните партиди, когато липсват индивидуални водомери (ако не се посочи, той бива определен от „Софийска вода” АД).

Въвеждане на номерация на апартаментите и другите самостоятелни обекти.

Въвеждане на информация за физическите лица: трите имена на собственика/ обитателя, ЕГН и месторабота.

Информация за юридическите лица: наименование, номер на делото по съдебната регистрация, адрес на управление и седалище, Булстат, данъчен номер.

Посочва се броят на живущите.

Номерата на водомерите за студена и топла вода.

Номерата на пломбите и хорендрите за топла и студена вода.

Адрес за кореспонденция.

Телефон за контакти.

Подпис на собствениците/ обитателите.

Прикрепят се формулярите за съсобствените апартаменти.

Копия от документи, доказващи собствеността, и договорите за наем.


Пломбиране и поддържане на водомерите

Представител на „Софийска вода” АД осъществява пломбирането на водомерите след подаване на молби от собствениците/ обитателите на самостоятелни обекти не по-късно от 6 години след последната проверка на уреда, при показания не повече от 1500 м3 и срещу заплащане на такса от клиента. Главните водомери се поставят за сметка на „Софийска вода” АД.


Отговорности на „Софийска вода” АД и собствениците на отделни обекти в сградата

„Софийска вода” АД поддържа и ремонтира водопроводната мрежа до главния водомер и него самия.
Собствениците носят отговорност за поддържането на вътрешната водопроводна инсталация след главния водомер, като проверяват за течове. В резултат на повреди във вътрешната инсталация обикновено се заплаща преразход на вода за общи нужди.


Отговорни за поддържането на канализицията

„Софийска вода” АД е отговорно  за поддържането на уличната канализация и сградните канализационни отклонения, оборудвани с тротоарен спирателен кран и главен водомер (разположен на границата между общинската и частната собственост – на не повече от 5м в частната собственост – или в самата сграда).

От 2014 г. „Софийска вода“АД стартира програма за лоялни клиенти, която дава възможност на всички клиенти, които редовно погасяват сметките си да се възползват от определени преференции.

В това видео може да видите Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово, проект на „Софийска вода“ АД.