Какво решава общото събрание

управлението на етажната собственост Общото събрание (ОС) се явява главният орган при управлението на етажната собственост (ЕС), а неговите решения са задължителни за собствениците, ползвателите и обитателите на ЕС.

Чрез неговите решения се регламентират, уреждат и привеждат в изпълнение действията, нужни за доброто функциониране на етажната собственост.

По време на заседанията си общото събрание взема различни решения.

Някои от тях са:

 • приемане, изменения и допълнения на правилник за вътрешния ред. Като такъв може да се ползва примерния издадено от Министерството на регионалното развитие – с решение на повече от 50 на сто от идеалните части (ИЧ) от общите части (ОЧ);
 • избор на домоуправител,  членове на УС (управител), както и касиер. Това става с решение на повече от 50 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • избор и освобождаване членове на КС (контрольор);
 • приемане на ГБ за приходите и разходите, както и одобряването на ГО, представени от съответните органи на ЕС – с решение повече от 50 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • определяне размера на вноските, които участниците в ЕС заплащат като разходи за управление и поддържане на ОЧ – с решение на повече от 50 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • определяне размера на вноските във фонд „Ремонт и обновяване“ – с решение на повече от 50 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • приемане проектен план за последващо извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в ОЧ на сградата, както и привеждането в изпълнение на предписанията в техническия паспорт на сградата или на други предписания, направена от съответните държавни органи – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • одобряване на средства за необходими, неотложни и полезни разходи, които са нужни за поддръжката и/или възстановяването на ОЧ, както и нужните разходи за прилагането на указанията в ТП на сградата – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • отдаване под наем или ползване на ОЧ. Това става с решение на не по-малко от 75 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • решаване дали да се поставят реклами или технически съоръжения върху сградата – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от ИЧ от ОЧ, но за срок не по-голям от 3 години;
 • решаване дали сградата да се направи достъпна за хора с увреждания – с решение на повече от 50 на сто от ИЧ на ОЧ;
 • определяне начина на използване на ОЧ и прилежащата им площ – с решение на повече от 50 на сто от ИЧ на ОЧ;
 • решение за присъединяване на сградата към топло, газо, водо, елктро снабдителни мрежи или за прекратяване на топло или газо снабдяване – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от ИЧ от ОЧ;
 • решение за усвояване на средства от ЕС или държавния/общински бюджет за обновяване или основен ремонт на сградата – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от ИЧ на ОЧ;
 • промяна на предназначението на ОЧ, както и за техното пристрояване или надстрояване. Това става с решение сто 100 на сто от ИЧ от ОЧ.

Това в сбит преглед са по-голямата част от решенията, които може да вземе Общото събрание на етажната собственост, за да може да се осигури поддръжката на общите части на жилищната сграда.

КредитиранеПотърсете ни за още информация, относно управлението на етажната собственост и поддръжката на общите части на сградата.

 

 

Share Button